Paint Inspection

در این تست با اندازه گیری مشخصات ظاهری رنگ مانند ضخامت رنگ در چندین نقطه از قطعه مورد تست و معدل گیری از این نتایج میانگین ضخامت رنگ مورد مصرف روی قطعه محاسبه شده و با استاندارد مرجع قیاس میگردد.این تست ساده ترین راه جلوگیری از خوردگی در صنعت است.مشخصات دیگر رنگ نیز در تست رنگ مورد ارزیابی قرار میگیرند که توسط بازرس ثبت و با استاندارد مرجع قیاس حواهند شد.

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت