Radiographic Testing

در روش رادیوگرافی با استفاده از عبور امواج نافذ مانند اشعه ایکس و گاما، می توان مقداری مشخص از این امواج را از ضخامت های مختلف مورد تست عبور داد. عبور این امواج بر اساس چگونگی عبور از ضخامت قطعه مورد تست و بسته به این که در لا به لای این ضخامت چه انواعی از عیوب وجود داشته باشند متفاوت می باشد. نکته قابل درک این است که هرجا در ضخامت قطعه عیوبی با چگالی کمتر از قطعه اصلی وجود داشته باشند باعث می گردند تا امواج عبوری با سرعت و قدرت بیشتری از قطعه عبور کنند و برعکس.

نوع عبور امواج مذکور از قطعه بر اساس قدرت امواج برروی فیلم رادیوگرافی نصب شده در اطراف قطعه آثاری را ثبت می کند. فیلم متاثر از برخورد امواج باید جهت ظهور تصویر به واحد ظهور و ثبوت فیلم انتقال یابد.

این فیلم ها پس از ترخیص از واحد ظهور فیلم قابلیت رویت توسط بازرس رادیوگرافی را داشته تا به تفسیر عیوب قابل مشاهده در تصویر فیلم بپردازد.

مزایای روش رادیوگرافی:

  • مستند بودن عیوب
  • رویت کلیه عیوب سطحی و داخلی قطعه در یک تصویر
  • پرکاربرد جهت کلیه قطعات

معایب روش رادیوگرافی:

  • عدم تشخیص عمق دقیق عیوب شناسایی شده
  • خطرات در حین تست حاصل از امواج جهت پرسنل

شما می توانید نمونه ای از بازرسی به روش رادیوگرافی را در فیلم زیر مشاهده نمایید.

 

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت